Usługi BHP

paragrafyKto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(Art. 220., § 1. Kodeksu Karnego)

 

Pracodawco!

Zatrudniając pracowników jesteś zobowiązany zapewnić im szkolenie BHP.
Nie musisz jednak tego robić samemu:

Biuro usług BHP Jakub Sikorski oferuje Państwu zarówno pojedyncze zlecenia, jak i kompleksową obsługę BHP na zasadach podwykonawstwa zgodnie z art. 23711 ., § 2. Kodeksu Pracy: Pracodawca […] może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Naszym Klientom w ramach zawartej umowy zapewniamy wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. z późn. zm.).

 Biuro usług BHP Jakub Sikorski oferuje między innymi:

okdokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP;
okopracowanie oceny ryzyka zawodowego;
oksporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy;
okprowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
okopracowanie instrukcji stanowiskowych;
okdoradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
okprzeprowadzanie szkoleń BHP;
okokresowe analizy stanu BHP;
okpomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy do współpracy!